Naše aktivity

Poznávajme a chráňme prírodu okolo nás

Cieľovou skupinou v projekte boli postihnuté deti zo Špeciálnej triedy a zdravé deti z materskej školy MČ Dolná Štubňa / 35 detí vo veku 3-6 rokov/ pri ZŠ s MŠ Školská v Turčianskych Tepliciach. Špeciálnu  triedu navštevuje 8 postihnutých detí vo veku od 6 – do 17 rokov. Všetky deti majú diagnózu DMO s kombinovanými vadami ako sú spastická kvadroparéza, poruchy sústredenosti, zrakové postihnutie a iné, 2 deti sú odkázané na invalidný vozík.

Realizácia projektu:

Projekt sme  realizovali etapovite, aktivity sme prispôsobovali tak, aby zodpovedali danému  ročnému obdobiu. Deti absolvovali  vychádzky do blízkeho okolia školy. Aktivity boli zamerané na pozorovanie prírodných krás a živočíchov v  prírode,  v danom ročnom období. K naplneniu cieľov v projekte sme využívali   výtvarné a pracovné aktivity, pozorovaním zmien v prírode, poznávaním a zberom  liečivých rastlín, pokusy s rastlinami a živočíchmi.    Oboznamovali sme  deti  s prácou s pomôckami a náradím, ktoré   pri realizácii úloh a aktivít v projekte používali – lupa,  pinzety, škatuľky, hrabličky, vedierka, fúriky a pod.

    

viac foto  TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.