Naše aktivity

Žijeme ako v rozprávke

Cieľovou skupinou v projekte bolo 13 žiakov Špeciálnej základnej školy v Hornej Štubni a žiaci 40 – 50 žiakov I. stupňa Základnej školy v Hornej Štubni.

Cieľ projektu:

  • podpora čítania u detí cez rozprávkových hrdinov, nadviazanie kamarátstva medzi deťmi, integrácia detí s mentálnym postihnutím zo ŠZŠ a intaktných detí zo ZŠ, medzipredmetové vzťahy s vecným učením, vlastivedou, dejepisom, pracovným vyučovaním ...

  • využívanie voľného času iným spôsobom, nájsť svojho obľúbeného literárneho hrdinu

  • výroba záložiek do knihy. Návšteva obecnej resp. mestskej knižnice, exkurzia do Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Aktivity v projekte:

1. aktivita: Čítanie rozprávkových kníh – návšteva obecnej knižnice

2. aktivita: Výroba záložiek do knihy

3. aktivita: Exkurzia do Slovenskej národnej knižnice v Martine

4. aktivita: Zábavné dopoludnie v telocvični

 

Materiálno technické zabezpečenie:

- výtvarný a pracovný materiál

- cestovné do Martina pre 13 žiakov ŠZŠ - Slovenská národná knižnica

- občerstvenie – Zábavné dopoludnie v telocvični

- zumba – zaplatenie lektorky

 

Projekt bol realizovaný z prostriedkov združenia Kvitnúca nádej sumou 300 €.

Termín realizácie projektu: marec 2014 -  jún 2014

 

 viac foto  TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.