Naše aktivity

ČLOVEK VO SFÉRE PEŇAZÍ

Termín: máj - september 2015

Cieľová skupina:

 -  žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo Spojenej školy Horná Štubňa s diagnózou ľahký a stredný stupeň mentálneho postihnutia z regiónu Horný Turiec – Horná Štubňa, Turček, Sklené, Turčianske Teplice, Diviaky, Dolná Štubňa, 9 žiakov 7- 16 rokov

 -  žiaci zdravotne oslabení navštevujúci Základnú školu s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Turčianske Teplice, počet žiakov cca 20 vo veku 10 – 15 rokov

Cieľ projektu:

  • implementácia Národného programu finančnej gramotnosti do školy,
  • využívanie poznatkov, zručností a skúseností na efektívne riadenie vlastných
  • finančných zdrojov
  • schopnosť zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti,
  • zabezpečiť svoje základné ľudské a ekonomické potreby
  • vedieť tvoriť a riadiť osobný resp. rodinný rozpočet a zvládať rôzne finančné problémy
  • získavať kompetencie nutné pre správne narábanie s peniazmi ako takými
  • zveľaďovať a chrániť svoj majetok
  • orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie)
  • založiť osobný účet, poistku, pochopiť význam sporenia, založiť vkladnú knižku, hrozba rýchlej pôžičky, vypočítať úrok

Záverečné očakávania:

podpora matematických schopností, využiť poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne využívanie vlastných financií, poznať hodnotu peňazí, potreby a zabezpečenie financií v rodine, ekonomické zabezpečenie rodiny, osobných potrieb, vedieť nakupovať, význam sporenia finančných prostriedkov, požičiavanie peňazí a zvládanie dlhov, korigovať príjmy a výdavky v rodinnom rozpočte, exkurzia v banke, v mincovni resp. múzeu mincí v Kremnici, zapojenie do projektu „Kam sa mince kotúľajú“

Aktivity :

 1. aktivita: Kurz finančnej gramotnosti

 2. aktivita: Exkurzia na pošte v Hornej Štubni

 3. aktivita: Exkurzia v poisťovni Kooperativa pobočka Turčianske Teplice

 4. aktivita: Exkurzia do  Mincovne v Kremnici a Múzea mincí a medailí v Kremnici

 5. aktivita: Medzinárodný deň finančnej gramotnosti na škole

 Koordinátor projektu : Mgr. Iveta Medveďová

 

Materiálno technické zabezpečenie:

 - nákup názorných učebných pomôcok na hodiny matematiky, vecného učenia, vlastivedy, etickej a občianskej výchovy v Legalsoft (euro pečiatky, euro mince, bankovky, organizér na eurá) – 100,- €

 - programové vybavenie do PC na opakovanie a precvičovanie základných matematických počtových úkonov, 3 ks po 40 € = 120 €

 - cestovné pre žiakov ŠZŠ Horná Štubňa na exkurziu do Turčianskych Teplíc a do Kremnice a späť -12 €

 Náklady spojené s realizáciou projektu hradí OZ Kvitnúca nádej .

 viac foto  TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.